Вие сте тук

Проекти - Цифрова свързаност

09.12.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за определяне размера на таксата за предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) от Единната информационна точка (ЕИТ)
19.08.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.
08.07.2020

Проектите са публикувани в електронен вид за обществено обсъждане и са на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“, Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България и Приоритет 8 на Националната програма за развитие България 2030
31.03.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.
26.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка
25.01.2019

(oбн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. и доп. бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
27.03.2018

Настоящата програма „Цифрова България 2025“ представлява продължение на  Национална програма „Цифрова България 2015“ като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2018-2025 г.

Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“
Subscribe to Проекти - Цифрова свързаност