Проект на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.), по-конкретно на чл. 5, ал. 4, е изготвен проект на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка.

Проектът на наредба е структуриран в четири раздела: Общи положения; Формати на данните; Условия и ред за предоставяне на достъп до информацията от Единната информационна точка; Заявления за предоставяне на права по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от ЗЕСМФИ.

Целта на Наредбата е да се уредят реда и начина за предоставяне на информация от и на Единната информационна точка. ЕИТ е създадена като географска информационна система и е необходимо да се установят конкретни технически правила, които ще направят възможно ефективното прилагане на чл. 4 от ЗЕСМФИ и ще доведат до изпълнението на заложените в него цели за ефективен и лесен достъп до информация по отношение на физическа инфраструктура. Така ще се създадат условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, намаляване на инвестиционните разходи, осигуряване на ефективен контрол, респективно все по-пълно задоволяване на нуждите на потребителите от съвременни и разнообразни електронни съобщителни услуги.

Съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МТИТС и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

Пълният текст на проекта на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка може да се види в Приложението.

 

Лица за контакт:

г-жа Златина Николова – и.д. Директор на дирекция „Информационни технологии”,
e-mail: znikolova@mtitc.government.bg

г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“, дирекция „Правна“,
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg