Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (EС) за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на чл. 19 „Санкции” от Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 115/1 от 13 април 2022 г.).

В допълнение към привеждането на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/612 с проекта се предлага и прецизиране на разпоредбите на чл. 242б от ЗЕС във връзка с функционирането на Системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия.

С проекта на ЗИД на ЗЕС се предлагат следните изменения и допълнения:

  1. В параграфи 1 и 4 от проекта се предлага  отстраняване на фактически грешки при посочване на препратки към съответни разпоредби на закона.
  2. В параграф 2 от проекта се предлага въвеждане на посочване на наименованието на  Регламент (ЕС) 2022/612.
  3. В параграф 3 от проекта се предлага въвеждането на разпоредба, която да уреди задължението за доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà да предават до засегнатите крайни ползватели съобщения за предупреждение на населението за бедствие или извънредна ситуация чрез Системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. В допълнение е предвидено министърът на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията, да определи с наредба реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT, което ще даде повече правна сигурност.

В проекта на ЗИД на ЗЕС се предлагат изменения в текстовете на няколко разпоредби в Глава 21 „Административно наказателни разпоредби“ от закона. По-конкретно, в чл. 331, 331а и 334б се въвеждат имуществени санкции за неизпълнение на разпоредби от Регламент (ЕС) 2022/612.

  1. В параграф 5, т. 1 от проекта се прецизира препращането към съответните разпоредби от Регламент (ЕС) 2022/612 в чл. 331 от ЗЕС. Досегашният размер на санкцията се запазва. КРС има законови правомощия по контрол за спазването на регламента, предвидени в чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/612. Непредоставянето на информацията по чл. 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/612 би възпрепятствало комисията да упражнява своите функции във връзка с изпълнението на регламента, включително до невъзможност да предоставя съответните данни на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, респективно – на Европейската комисия.

В параграф 5, т. 2 от проекта е предвидено създаването на нова ал. 13  в чл. 331 от ЗЕС, която предвижда специална санкционна разпоредба за неизпълнение на решение на Комисията по чл. 220а, ал. 2 от ЗЕС. Разпоредбата на чл. 220а, ал. 2 от закона дава правомощие на КРС по всяко време да изиска от доставчик на услуги за терминиране на гласови повиквания да измени цената, която той налага на други предприятия, ако тя не отговаря на изискванията на приложимия делегиран регламент на Европейската комисия за определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи. Размерът на предложената санкция чл. 331, ал. 13 от ЗЕС е съобразен с обстоятелството, че като степен на значимост на засягане на обществени отношения, неизпълнението на решение по чл. 220, ал. 2 от ЗЕС е аналогично на неизпълнение на решенията, посочени в чл. 331, ал. 7 и ал. 8 от ЗЕС, за които е предвидена същата санкция в действащия закон.

  1. В параграф 6 от проекта се прецизира разпоредбата на чл. 331а, ал. 1, като във връзка с горните мотиви се добавя и неизпълнение на решение по чл. 220а, ал. 2 от ЗЕС, както и се коригира препращането към актуалните разпоредби от Регламент (ЕС) 2022/612.
  2. В параграф 7 от проекта се предлага създаване на чл. 331б в ЗЕС. В предложената разпоредба е предвидена санкция за нарушение изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз (ОВ, L 137/1 от 22 април 2021 г.). Доколкото нарушението на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 се определя като такова с висока степен на значимост на засягане на обществени отношения, в проекта са предвидени конкретни санкции.
  3. В параграф 8 от проекта се предлага прецизиране на разпоредбата на чл. 334б, ал. 1 като се коригират препратките към актуалните разпоредби в Регламент (ЕС) 2022/612. Доколкото обхвата на разпоредбата на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2022/612 е разширен, в чл. 334б, ал. 1, т. 2 от проекта на ЗИД на ЗЕС се добавя и препратка към параграфи 1 и 2 на чл. 4 на Регламент (ЕС) 2022/612.

На следващо място, в чл. 334б, ал. 1, т. 3 също са отразени нови разпоредби от Регламент (ЕС) 2022/612, чл. 8, параграфи 2-5 .

В проекта се предлага създаване на нова т. 7 в ал. 1 на чл. 334б за нарушение на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2022/612 относно регулацията на цени на едро за спешни повиквания. Предложената санкция е идентична на тази, налагана по действащия закон за нарушения на роуминг достъпа на едро, тъй като става въпрос за регулиране на аналогични обществени отношения (чл. 334б, ал. 1, т. 1 от ЗЕС).

В проекта се предлага създаване и на  нова т. 10 в чл. 334б, ал. 1 за нарушение на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2022/612 относно изискванията за прозрачност по отношение на средствата за достъп до услуги за спешна помощ. Предложената санкция е идентична на тази, налагана по действащия закон за нарушения на задълженията за прозрачност, доколкото става въпрос за идентични обществени отношения (чл. 334б, ал. 1, т. 16 от ЗЕС, отразено като т. 9 на ал. 1 в настоящия проект).

Следва да се има предвид, че нарушенията на регламента, за които са предвидени санкции в проекта, са с голяма степен на обществена опасност. От извършването им биха могли да настъпят вреди за множество роуминг клиенти, доколкото се касае за огромен пазар в рамките на ЕС. Нарушенията от този вид биха имали трансграничен ефект. При определянето на санкциите за конкретните нарушения са съобразени оборотите на предприятията – адресати на задълженията, така че санкциите да бъдат ефективни и пропорционални и да имат възпиращ ефект.

В съответствие с чл. 4, параграф 3, ал. 2 от Договора за Европейския съюз всяка държава членка на ЕС има задължението да предприеме всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. Неизпълнението на този ангажимент води до процедури за нарушаване правото на ЕС, в резултат от които могат да бъдат наложени санкции на държавата.

Определените минимуми и максимуми на размерите на имуществените санкции дават достатъчни гаранции за спазване на принципа на пропорционалност и възможност при индивидуализацията на наказанието да се определи размер, съответстващ на обществената опасност на конкретното нарушение. Съобразена е обществената опасност на отделните нарушения като вид посегателства и, в тази връзка, са предвидени относително определени санкции. По този начин е създадена възможност при индивидуализация на наказанието да се съобразят индивидуалните особености на конкретния случай (брой засегнати субекти и правоотношения, брой нарушения, извършени от същия нарушител, системност на извършването на нарушения, настъпили вредни последици, продължителност на нарушенията, въздействие във времето върху пазара на електронни съобщителни услуги, извършването на нарушения, които могат да засегнат множество потребители на електронни съобщителни услуги и други). С определените минимуми и максимуми на нарушенията се гарантира, че всяко административно наказание ще постанови такава мярка на държавна принуда, която съответства в най-голяма степен на обществената опасност на нарушението и на динамиката на извършването му.

  1. В параграф 9 от проекта е предложено включването на легална дефиниция за „Приемно-предавателна станция“, понятие което се съдържа в действащия закон. Включването на посочената легална дефиниция ще осигури правна сигурност по отношение еднозначното прилагане на разпоредбите на закона.

Лице за контакт:

Яна Грозева – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
е-mail: ygrozeva@mtitc.government.bg