Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид обстоятелството, че проектът на наредба не е изцяло нов, срокът за повторното обществено обсъждане е 14-дневен.

Мотиви:

1. Причини, които налагат приемането:

Необходимостта от предприемане на действието се обуславя от изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) (Обн., ДВ, бр. 21 от 2018 г.), въвеждащ в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗЕСМФИ, по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на енергетиката се приема наредба, с която ще се определят:

  1. правилата и нормите за разполагане, проектиране и демонтаж на електронни съобщителни мрежи;
  2. правилата за поддържане, експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката;
  3. условията за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и изграждане на точка за достъп в сгради;
  4. обективни и прозрачни критерии за прекратяване на достъпа до и съвместното ползване на физическата си инфраструктура;
  5. редът и процедурата за премахване на електронни съобщителни мрежи.

Съобразно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът беше публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни (който изтече на 9 януари 2019 г.). В част от получените становища е изразено мнение, че текстове от проекта уреждат действия, свързани с изграждане на физическа инфраструктура, което е предмет на Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (Наредба № 35). Някои от предложенията са свързани с изменения на норми от Наредба № 35, регламентиращи изграждането на физическа инфраструктура. 

В тази връзка проектът бе преработен, като в него са отразени само правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 5 от ЗЕСМФИ. В проекта са отчетени голяма част от предложенията, постъпили в рамките на общественото обсъждане, но само свързаните с разпоредбите, имащи отношение към разполагането на електронни съобщителни мрежи.

2. Цели, които се поставят:

Целта на Наредбата е да се уредят правилата и нормите за разполагане, проектиране и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, включително на такива, разположени във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката. По този начин ще се създадат конкретни технически правила, които ще направят възможно прилагането на ЗЕСМФИ и ще доведат до изпълнението на заложените в него цели за създаване на условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, респ. все по-пълно задоволяване на нуждите на потребителите от съвременни и разнообразни електронни съобщителни услуги.

По-важните акценти в проекта са: разграничаване на изискванията за разполагане на електронни съобщителни мрежи в зависимост от физическата инфраструктура, в която ще се разполагат (подземна, въздушна); правилата за поддържане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по закона за енергетиката, както и условията за премахване на мрежите и прекратяване на достъпа и съвместното ползване на физическата инфраструктура.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и в тази връзка не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

4. Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:

Очакваните резултати са следните:

  • подобрява се координацията и взаимодействието между мрежовите оператори;
  • създава се прозрачност и предвидимост на процедурите при разполагане на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на друг мрежови оператор и в частност – на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката;
  • осъвременяват се изискванията, заложени в действащата подзаконова нормативна уредба, в съответствие с актуалното технологично развитие.

С изготвената наредба ще се постигне подобряване и прецизиране на националното законодателство по отношение на процедурите и изискванията при проектиране, разполагане, демонтаж на електронни съобщителни мрежи в съществуваща физическа инфраструктура, чрез създаване на общи технически правила за тези дейности, вкл. за поддържане, експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката.

Ще се способства за урегулиране на обществените отношения за ускорено разгръщане на високоскоростни, съвременни електронни съобщителни мрежи за пълноценно и всеобхватно задоволяване на потребностите на потребителите от разнообразни електронни съобщителни услуги.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Тъй като предложената подзаконова регламентация не е свързана с правото на Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове.

Пълният текст на проекта на наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

г-н Лъчезар Василев – и.д. началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“,
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg