Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура