Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл.151, ал.1, т.16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и точките за безжичен достъ

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Проектът на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и точките за безжичен достъп с малък обхват, заедно с проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на наредбата, (проектът) е разработен от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.).

Съгласно чл. 33, ал. 6 от ЗЕС, КРС следва да създаде и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, и извършените дейности по чл. 151, ал.1, т. 16 от ЗУТ, както и на точки за безжичен достъп с малък обхват. С проекта се предлага въвеждането на ясни правила за условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра, както и дължимите административни такси.

Със свое Решение № 301 от 19.08.2021 г.  КРС прие първоначален проект на наредба по чл. 33, ал. 6 и откри процедура на обществено обсъждане. Резултатите от общественото обсъждане, включително мотивите на Комисията по неприетите бележки, са налични на страницата на КРС в интернет на адрес  https://www.crc.bg/bg/statii/2205/krs-prie-rezultatite-ot-provedenoto-obshtestveno-obsyzhdane-na-proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiq-syvet-za-priemane-na-naredba-za-sydyrzhanieto-usloviqta-i-reda-za-vodene-poddyrzhane-i-polzvane-na-registyra-na-priemno-predavatelnite-stancii-na-nazemni-mrezhi-dejnostite-po-chl-151-al-1-t-16-ot-zakona-za-ustrojstvo-na-teritoriqta-i-tochkite-za-bezzhichen-dostyp-s-malyk-obhvat

В рамките на общественото обсъждане на проекта, както и при процедурата по съгласуване съгласно чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са повдигнати важни въпроси от заинтересованите страни и компетентните ведомства, включително от страна на Министерството на транспорта и съобщенията. В тази връзка в проекта са въведени съответни изменения и допълнения. Измененият и допълнен проект е приет с Решение № 280 от 04.08.2022 г. на КРС. Настоящата процедура на обществено обсъждане се провежда на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗЕС.

Проектът на наредба има за цел привеждането в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения и допълнения в ЗЕС, както и постигане на целите на закона. Наличието на регистър по чл. 33, ал. 6 от ЗЕС ще спомогне изпълнението на функциите на секторния регулатор и ще спомогне за прилагането на изискванията на чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070 на Комисията от 20 юли 2020 г. за определяне на характеристиките на точките за безжичен достъп с малък обхват съгласно член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ, L 234/11 от 21 юли 2020 г.).

На следващо място, с приемането на наредбата ще се определят:

1. съдържанието, условията и редът за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват; 2. процедурата за вписване в регистъра и заличаване на направена регистрация; 3. условията и редът за предоставяне на достъп до информация в регистъра; 4. дължимите административни такси.

Приемането на предложения подзаконов нормативен акт ще доведе до намаляване на административната тежест, състоящо се в облекчаване режима за разполагане на приемно-предавателните станции. Отпада необходимостта от издаване на  разрешение за строеж за дейностите по поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване. Очаква се по този начин да се стимулира конкурентоспособността и да се насърчат предприятията да инвестират в развитието и модернизирането на съществуващите мобилни мрежи и да въвеждат технологии от нови поколения на българския пазар, което от своя страна ще бъде в полза на потребителите. В резултат на това се създават предпоставки за нарастване на икономическия растеж, развитие на регионите и постигане на устойчиви икономически и социални ползи.

На следващо място, с приемането на наредбата ще се създадат условия за осигуряване на информация на всички заинтересовани държавни органи, упражняващи надзорни и контролни функции, както и на прозрачност за гражданите по отношение на изградените приемно-предавателните станции на наземни мрежи.

Приемането на предложения подзаконов нормативен акт ще доведе до намаляване на административната тежест, състоящо се в облекчаване режима за разполагане на приемно-предавателните станции. Въвежда се еднократна такса за административни услуги, която е разходоориентирана и съобразена с чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Размерът на таксата съответства на разходите на КРС за извършване на съответната услуга, за упражняване на контрол, за необходимите материално-технически разходи и вложените часове работа.

Приемането на наредбата не води до въздействие върху държавния бюджет. След приемането на проекта на наредбата няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства за нейното прилагане. Приблизителните приходи от предоставянето на услугите по разглеждане на заявление за вписване в регистъра ще бъдат в рамките на одобрения бюджет на КРС.

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото Европейския съюз,  поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с европейското право.

Лице за контакт:

Латинка Разпопова – главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
e-mail: lgrazpopova@mtitc.government.bg

 

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.8.2022 – 28.9.2022 г. на проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват