Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта и съобщенията.

Мотиви:

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Проекта) е разработен от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/ Комисията) във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС),  (изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.).

Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗЕС, начинът за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга се посочва в методика, разработена от КРС и приета от Министерския съвет.

Проектът е приет с Решение №  320 от 29.09.2022 г.  на Комисията. Резултатите от проведеното от КРС общественото обсъждане, включително мотивите  по неприетите бележки, са налични на страницата на Комисията в интернет на адрес:

https://www.crc.bg/bg/statii/2333/s-reshenie-320-ot-29-09-2022-g-komisiq-za-regulirane-na-saobshteniqta-prie-rezultatite-ot-provedeno-obshtestveno-obsajdane-na-proekt-na-postanovlenie-za-priemane-na-metodika-za-opredelqne-na-cenite-i-cenovite-paketi-na-universalnata-usluga-po-chl-195-ot-zakona-za-elektronnite-saobshteniq

Настоящата процедура на обществено обсъждане се провежда на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗЕС.

В проекта са отчетени нормативните изменения по отношение обхвата на универсалната услуга. Съгласно чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, в обхвата на универсалната услуга са включени две услуги – предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа, независимо от използваната технология и осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение. Включването на достъп до интернет е нововъведение в нормативната уредба, като от услугите от обхвата на универсалната услуга са изключени осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и на телефонни справочни услуги.

Проектът регламентира общи принципи за начина на определяне и изменение на цените и ценовите пакети, както и конкретни правила за определяне на достъпни цени на ценови пакети на универсална услуга за хора с увреждания, хора със специални нужди и хора с ниски доходи.

В проекта е отчетен резултатът от оценка на практическото приложение на действащата Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, приета с Постановление № 254 от 23 октомври 2008 г. на Министерския съвет (Обн. ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 г.), при която е установено, че показателят „Х – ценови коригиращ индекс“, участващ във формулата за изчисляване на изменението на действащите цени, съгласно чл. 6 в действащата Методика, и който се определя от КРС в диапазона (-3,5 на сто) до (+3.5 на сто) в досегашната практика е бил със стойност „0“. Поради тази причина в настоящия проект на Методика е направена промяна на формулата, така че да се прилага за изчисляване на предлаганите нови цени на услугите и ценовите пакети от обхвата на универсалната услуга без прилагане на ценови коригиращ индекс, само при отчитане на хармонизиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни на Националния статистически институт (НСИ), както следва:

Pt = Pt-1*(1+Δ ХИПЦt), където:

Pt – предлагана нова цена;

Pt-1 – действащата цена към момента на внесеното предложение за промяна на цените;

Δ ХИПЦt (HCPIt) е хармонизиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни на НСИ за общи индекси на потребителските цени по месеци. За база на изчисленията се приема месечният индекс на инфлацията, относим към месеца, в който цените влязат в сила, а натрупването на инфлацията се извършва до месеца, преди внасяне на предложение за изменение на цените.

Очакваните резултати от прилагането на Методиката чл. 195, ал. 1 от ЗЕС са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения и допълнения в ЗЕС, които въвеждат изменения както в обхвата на универсалната услуга, така и в правилата за налагане на задължения във връзка с универсалната услуга. 

Приемането на Методиката ще осигури практическото прилагане на ценовата регулация по отношение на предоставяне на универсалната услуга, включително  по отношение на определяне на достъпни цени за хора със специални социални нужди и хора с ниски доходи.

Проектът  отчита  промените в пазарната среда за развитие на универсалната услуга в резултат на технологичното развитие, като цели да гарантира достъпност на цената на универсалната услуга или на част от нея, независимо дали задължението за предоставянето ѝ е възложено на едно или повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги с оглед осигуряване на предлагането ѝ на територията на цялата страна.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз.

Прилагането на Методиката не изисква допълнителни финансови средства.

Лице за контакт:

Латинка Разпопова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
e-mail: lgrazpopova@mtitc.government.bg