Проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, в това число и Република България, като взаимоотношенията между страните-членки, както и между техните избрани пощенски оператори се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на ВПС.

Поредният 26 конгрес на ВПС се проведе през 2016 г. в Истанбул, Турция. По време на конгреса бяха приети следните актове, които подлежат на ратифициране от Република България:

1. Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз;

2. Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз;

3. Всемирна пощенска конвенция и Заключителен протокол към нея;

4. Споразумение за услугите по пощенските плащания и Заключителен протокол към него.

В изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на ВПС е изготвен проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз. Чрез ратифицирането им се осигурява изпълнението на ангажиментите на нашата страна, свързани с тяхното прилагане от органите, натоварени с провеждането на държавната политика и регулирането на пощенските услуги и от страна на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

Приемането на Закона за ратифициране на актовете на 26 Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

  • потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС;
  • създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията от една страна между Република България и нейния избран пощенски оператор и от друга страна – останалите страни-членки на ВПС и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги;
  • осигуряване на повишена сигурност и защита на пощенския трафик по отношение на пренасянето на забранени вещества и предмети чрез пощенската мрежа;
  • осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;
  • запазване на системата на разплащанията на избрания пощенски оператор на Република България с избраните пощенски оператори на останалите страни-членки на Съюза за обработен пощенски трафик на основата на единните правила, процедури и цени, регламентирани в актовете на ВПС;
  • гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна-членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях;
  • гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС.

Пълният текст на Проекта на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз, както и на актовете могат да се видят в Приложението.

Лица за контакти:

г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 265,
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

г-жа Илиана Карафизиева – държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения”,
тел.: 02 9409 275,
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg