Правомощия на Инспектората

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив, Държавен авиационен оператор, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Инспекторатът извършва комплексни и тематични проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки на постъпили сигнали. Проверките се извършват въз основа на разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията.

При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, обективност, безпристрастност, отговорност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

 • предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
 • независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
 • подобряване работата на администрацията.

Инспекторатът:

 1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 2. извършва проверки по постъпили сигнали, заявления и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им и налагането на наказания;
 3. проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;
 5. подпомага министъра при изпълнението на задачите, произтичащи от годишните планове за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027г., приета с Решение № 235/19.03.2021г. на Министерския съвет;
 6. може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 7. прави оценка на корупционния риск по реда на методологиите по чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за противодействие на корупцията и предлага мерки за неговото ограничаване;
 8. контролира спазването на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;
 9. извършва проверки за спазването на сроковете, указани в Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
 10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
 11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 13. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 14. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

При осъществяване на своите функции инспекторите имат право да изискват документи, сведения, данни, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при изпълнение на функциите им.

При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и от други институции.

Ръководителят на инспектората представя ежегоден доклад на министъра за дейността на инспектората за съответната година.

Заповед с рег. № РД-08-427/15.08.2023 г. за изменение и допълнение на Вътрешни правила за дейността на Инспектората в МТС-№ ВП-12-22.11.2021 г.

Вътрешни правила за дейността на Инспектората в МТИТС-№ ВП-12-22.11.2021 г.