Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Представям Ви проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., изм., бр. 85 от 2017 г.).

Целта на предлаганото допълнение е в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на чл. 4, параграф 6 и на т. 1.7 от Приложение II на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ, L 307 от 28 октомври 2014 г.), наричана по-нататък за краткост „Директива 2014/94/EC“.

Според цитирания чл. 4, параграф 6 от Директива 2014/94/EC всички мрежи и съоръжения за снабдяване откъм брега на корабите с електрическа енергия, изградени, реконструирани, модернизирани или преминали основен ремонт (употребената в официалния български текст на директивата дума е „обновени“) след 18 ноември 2017 г. следва да съответстват на техническите спецификации, посочени в Приложение II.

Към този момент Приложение II съдържа технически спецификации само за мрежите и съоръженията за снабдяване с електрическа енергия само на корабите, посещаващи морски пристанища – съгласно т. 1.7 това са техническите спецификации по стандарт IEC/ISO/IEEE 80005-1. Версията на този стандарт от 2012 г. е утвърдена на 15 февруари 2016 г. от изпълнителния директор на Българския институт по стандартизация като БДС IEC/ISO/IEEE 80005-1:2016.

Предлаганият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти съдържа три разпоредби:

С § 1 се предвижда допълване на нормата на чл. 17 от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти с нова ал. 3, съдържаща изискването за съответствие на изградени, реконструирани, модернизирани или преминали основен ремонт след 18 ноември 2017 г. мрежи и съоръжения за снабдяване на корабите с електрическа енергия в морските ни пристанища с техническите спецификации по стандарт БДС IEC/ISO/IEEE 80005-1:2016.

С § 2 от проекта на наредба се предвижда в § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти да бъде създадена т. 3, за да бъде изпълнено изискването на чл. 11, параграф 2 от Директива 2014/94/EC и на чл. 40, ал. 2, т. 3 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., изм., бр. 46 от 2007 г.).

Заключителната разпоредба на § 3 от проекта на наредба предвижда изключение от общото правило за влизане в сила на нормативните актове, а именно – предлага се наредбата да влезе в сила в деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

За изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г.) е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право. Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти са проведени обществени консултации. За целта проектът и мотивите към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 14-дневен срок от публикуването.

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено следното:

  • публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва само три разпоредби, които имат по-скоро технически характер;
  • провеждането на публичните консултации не би могло да доведе до същностна промяна в предлаганите текстове, доколкото подобна промяна би представлявала неправилно въвеждане в националното законодателство на изискванията на чл. 4, параграф 6 и на т. 1.7 от Приложение II на Директива 2014/94/EC;
  • получено е Мотивирано становище С(2017) 6597 от 4 октомври 2017 г. на Европейската комисия в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с процедура за нарушение 2017/0020 за неуведомяване за всички мерки за транспониране в националното законодателство на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ, L 307 от 28 октомври 2014 г.);
  • с упоменатото мотивирано становище на Република България е предоставен двумесечен срок за предприемане на необходимите мерки за точно изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 11, параграфи 1 и 2 от Директива 2014/94/EC.

Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане“, приложена към настоящия доклад. В съответствие с правилото на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:

Павлинка Ковачева - директор на  дирекция "Пристанища и пристанищни услуги", Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
тел.:  0700 10 145,
e-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg

СРОКЪТ за обществено обсъждане  на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти е 14 дни, защото:

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено следното:

- публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва само три разпоредби, които имат по-скоро технически характер;

- провеждането на публичните консултации не би могло да доведе до същностна промяна в предлаганите текстове, доколкото подобна промяна би представлявала неправилно въвеждане в националното законодателство на изискванията на чл. 4, параграф 6 и на т. 1.7 от Приложение II на Директива 2014/94/EC;

- получено е Мотивирано становище С(2017) 6597 от 4 октомври 2017 г. на Европейската комисия в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с процедура за нарушение 2017/0020 за неуведомяване за всички мерки за транспониране в националното законодателство на Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ, L 307 от 28 октомври 2014 г.);

- с упоменатото мотивирано становище на Република България е предоставен двумесечен срок за предприемане на необходимите мерки за точно изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 11, параграфи 1 и 2 от Директива 2014/94/EC.