Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Проектът на наредба е разработен след анализ на сформираната със Заповед № РД-02-14-359 от 19.04.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството междуведомствена работна група във връзка с т. 3 от писмо с изх. № 1426/17/23.03.2018 г. на Главния прокурор на Република България за преглед на изискванията към пешеходните пътеки с предложения за санкции при нарушаване на посочените изисквания.

В резултат на извършен анализ на достъпните данни, свързани с проблемите на безопасността на движението по пътищата, пътнотранспортните произшествия и жертвите им по възраст, по поведение и участие в движението, по място и по време на настъпване на произшествията е установена необходимост от разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (НИД на Наредба № 2 от 2001 г.) с оглед повишаване на видимостта на пешеходните пътеки, привличане на вниманието на участниците в движението към тях, засилване на изискванията към стопанина/управляващия пътя за съхранение и поддържане на информация за изпълнената пътна маркировка, в т.ч. и за пешеходните пътеки, както и извършване на анализ за ефекта от изпълнението на пешеходни пътеки върху червена основа.

Проектът на НИД на Наредба № 2 от 2001 г. се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт

2.1. повишаване на вниманието на участниците в движението към пешеходните пътеки, като се дава възможност с проекта, разработен въз основа на генералния план за организация на движението, на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, на детски градини, на спортни обекти, на площадки за игра, на лечебни заведения, на сгради за обществено обслужване в областта на транспорта, културата и изкуството, на търговски центрове и на покрити пазари, да се предвижда изпълнение на пешеходни пътеки с пътна маркировка М8.1 и М 8.2 върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка;

2.2. регулиране на участъците, в които могат да се изпълняват пешеходни пътеки на червена основа, както и определяне на изисквания към нея с оглед намаляване на травматизма при преминаване по пешеходните пътеки. Чрез създаване на преходна разпоредба се въвежда изискване след края на експлоатационния срок на изпълнена маркировка М8.1 и М 8.2 върху червена основа, която не съответства на посочените по-горе условия, цветът на основата да не се подновява;

2.3. повишаване на видимостта на пешеходните пътеки чрез завишени изисквания за тяхното осветяване, както и към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки;

2.4. съхраняване и поддържане на информация за изпълнената пътна маркировка, в т.ч. и за пешеходните пътеки, както и извършване на анализи за ефекта от изпълнението на пешеходни пътеки с пътна маркировка М8.1 и М 8.2 върху червена основа, което е възложено на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт

С приемането на проекта на НИД на Наредба № 2 от 2001 г. се очакват следните резултати:

4.1. повишаване на безопасността на движението чрез привличане на вниманието на участниците в движението към тях и чрез предприети технически мерки за подобряване на видимостта на пешеходните пътеки, в т.ч. посредством завишени изисквания към характеристиките на строителните продукти за тяхното изпълнение;

4.2. завишаване на контрола върху стопанина/управляващия пътя при изпълнение на задълженията му за проверка и актуализация на създадената организация на движение по пътищата и поддържане на пътната маркировка чрез:

- съхраняването и поддържането на информация за изпълнената пътна маркировка, в т.ч. и за пешеходните пътеки, възложено на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя;

- поддържането на данни и извършването на анализи за ефекта от изпълнението на пешеходните пътеки М8.1 и М 8.2 върху червена основа, които да послужат за вземане на решения за влиянието на такъв вид изпълнение на пешеходните пътеки върху пътната безопасност.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Изготвеният проект на НИД на Наредба № 2 от 2001 г. не въвежда изисквания на европейски директиви, но е в съответствие с изискванията на актуалните версии на приложимите европейски стандарти.

Лице за контакт:

Валентин Панчев – държавен експерт в дирекция „Национална транспортна политика“,

тел. 02/9409 484,
е-mail: vpantchev@mtitc.government.bg