Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (Наредба № 7)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Наредба  № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България е разработена въз основа на създадените стандарти и препоръчителни практики на ИКАО, респективно Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, предвид това, че Република България е страна, която е ратифицирала Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Последното изменение на Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване е от месец юли 2012 г.[1], като то не въвежда изисквания по отношение на начина на извършване на оглед на въздухоплавателно средство (ВС) за изпълнение на дейности по регистрация, пререгистрация и дерегистрация на ВС.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 е във връзка с предложение и проведени консултации с участници на пазара, изпитващи затруднения от създадената ситуация от пандемията Covid-19 и затрудненията при пътувания.

При извършен анализ на нормативна уредба на страни-членки на ИКАО чрез преглед на сайтове на компетентни органи, както и от e-mail кореспонденция с компетентните ведомства се установи, че вече са създадени практики за изпълнение на основен преглед на ВС – дистанционно и/или на място, както и издаване на Удостоверение за регистрация въз основа на представена документация от заявителя, надлежно подписана и заверена от одобрена организация за техническо обслужване. За извършването на такъв оглед е необходимо да е видно от документацията, че са поставени националните и регистрационни знаци на ВС, въведени са назначените кодове на аварийни предаватели/ транспондери и е монтирана негорима табелка.

Установено бе, че в Австрия[2], Франция[3], Великобритания[4], Италия[5], Германия[6] националната регулаторна рамка не въвежда изискване за задължителен физически оглед на ВС на място.

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) също въвежда практики за изпълнение на дистанционни инспекции, чрез използване на подходящи IT средства.[7]

Предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7, въвеждащо  дистанционни инспекции на ВС за извършване на регистрация/дерегистрация на ВС, не би довело до снижаване на нивото на безопасност на полетите, тъй като се предвижда да бъде изпълнено от квалифициран и обучен състав, притежаващ одобрена EASA Form 4, издадена по реда на Част-М на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. Гаранция за това, че нивото на безопасност на полетите няма да бъде снижено в резултат от предложените изменения е и това, че проверката включва,  освен преглед на изискуемата по реда на чл. 23 и чл. 31, ал. 1 от наредбата документация, и доказателства, че изискванията, посочени в Раздел II на Наредбата № 7, са изпълнени. Такива доказателства са например документи, издадени от одобренаорганизация за техническо обслужване съгласно Част 145 на Регламент (ЕС) № 1321/2014 г., които удостоверяват извършването на  дейностите, изисквани за вписване/отписване на ВС от регистъра, а именно -  поставяне/заличаване на национални и регистрационни знаци, въвеждане/заличаване на назначени кодове от страната по регистрация и протоколи за проверка на излъчваните кодове; поставяне/заличаване на негорима табелка на ВС. В допълнение, изпълнението на изискването на чл. 19, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване може да се докаже документално, чрез представяне на Експортен сертификат за летателна годност на ВС и/ или валидно удостоверение за летателна годност от последната държава по регистрация на ВС, предвид това, че именно тези документи потвърждават съответствието на ВС с издаден типов сертификат.

Основните причини за предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7 са свързани с усложнената обстановка и затрудненията, породени от пандемията от COVID-19 и по-специално невъзможността за пътуване на инспекторите, особено до трети страни предвид наложените ограничения за влизане в страните и изискванията за поставяне под карантина.

С изменението и допълнението на Наредба № 7 се цели преодоляване на посочените затруднения, както в настоящата обстановка, така и в други затруднени ситуации, препятстващи, изпълнението на задълженията на инспекторите на ГД ГВА.

Очакваните резултати от предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7 могат да бъдат обособени в следните групи:

- Намаляване на административната тежест, отчитайки спестяването на време за осъществяване на пътуване до мястото на инспекция и свързаните с това разходи. Възможността за извършване на дистанционен оглед и проверка на въздухоплавателно средство ще доведе до облекчаване на заявителите на услугата относно съпътстващите разходи, свързани с командироване на инспектор за извършване на оглед и проверка на въздухоплавателно средство. Едновременно с това ще бъде намалено и времето за изпълнение на процедурата по регистрация/дерегистрация на граждански въздухоплавателни средства.; 

- По-ефективно използване на човешките ресурси (инспектори) предвид намаляване на времето за изпълнение на процедура по регистрация/дерегистрация на граждански въздухоплавателни средства.

Предложеният проект на наредбата не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. Регистрацията/дерегистрацията на въздухоплавателни средства не е обект на правото на Европейския съюз,  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета иактовете за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него. Съгласно  Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване всяка страна разработва национално законодателство, с което се уреждат изискванията по отношение на регистрация/дерегистрация на въздухоплавателни средства.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове предлагаме проектът на наредба и доклада към него да бъдат публикувани за провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като срокът за провеждането на консултациите да бъде 14 дни. По-краткият срок за обществени консултации се обуславя от спешното преодоляване на затрудненото извършване на огледи и проверки по повод вписване и отписване на гражданските въздухоплавателни средства в регистъра на Република България в резултат на пандемията от COVID-19. 

 

[1] ICAO Annex 7, Sixth Edition July 2012, incorporates all amendments adopted by the Council prior to and supersedes, on November 20 , all previous editions of Annex 7

[2] https://www.austrocontrol.at/en/aviation_agency/aircraft/aircraft_register, Регистрацията на ВС е в съответствие с Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 , Fassung vom 03.08.2020 (информация тук: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006791).

[3] Указ от 25.07.2015 г. (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/arrete_du_28_juilet_2015_JO_du_7_aout_2015_immatriculation-2_0.pdf) и информационно писмо от 07.08.2015 г. (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/lettre_d_information_aux_usagers_sur_l_arrete_du_28_07_2015-1.pdf)

[4] https://www.caa.co.uk/Aircraft-register/Registration-information/How-to-register-an-aircraft/How-to-register-an-aircraft/

[5] https://www.enac.gov.it/en/air-safety/initial-airworthiness/national-aircraft-registry-nar/registration

[6] https://www.lba.de/EN/Service/Forms/T4/Forms/AircraftRegistration_node.html

[7] https://www.easa.europa.eu/faq/116561

Лице за контакт за Наредба 7:

Надя Тотева – началник отдел „Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства“ в Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
ел. поща: NToteva@caa.bg,
тел. за контакт: 948 80 26 и 0889 255 281