Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България