Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

С проекта на наредба се предвиждат следните изменения:

I. Изменения в Наредба № Н-3:

1. Във връзка с предложение от браншови организации в областта на обучението се предлагат измененията в §1, §18 и §19. За превозни средства от категория L и О1, които се използват за учебни цели, отпада изискването да отговарят на изискванията за дооборудване съгласно Приложение 1б, както и на изискванията за проверка съгласно Приложение 1в от Наредба H-3. За превозни средства от посочените категории всички данни, необходими за установяване на съответствието на ППС с нормативните изисквания, са налични в свидетелствата им за регистрация и не е необходимо да се извършва допълнителна проверка от техническа служба.

2. Изпитванията и проверките от технически служби трябва да се извършват само в сгради и помещения, които са включени в оценъчния доклад, изготвен от компетентния орган на държавата-членка на ЕС. В тази връзка са предложените изменения в чл. 26, ал. 1 и чл. 41, ал.1, както и в Приложение № 2, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 7 ( съответно § 2, § 9, § 20, §21, § 22 и § 23).

3. В чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.) е предвидено моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III да се оборудват с обезопасителни колани за водача и пътниците, когато не са оборудвани фабрично с такива. Във връзка с това е необходимо да се измени Наредба № Н-3, за да се създадат условия и ред за изпитване на обезопасителните колани. В §3 от проекта се предвижда техническа служба да разработва методика за изпитване, включително и за обезопасителните колани, която да съдържа  методи с алтернативни изисквания за проверки и/или изпитвания, които да удостоверят съответствието на представеното за изпитване ППС с приложимите технически изисквания, когато не е възможно прилагането на приложим регулаторен акт. Това е необходимо, тъй като в момента изискванията на наредбата предвиждат при извършване на проверки и изпитвания от техническите служби за удостоверяване на съответствието на ППС с приложимите технически изисквания да се прилагат изискванията за типово одобряване, които много често са свързани с разрушителни изпитвания или демонтаж на компоненти. Поради тази причина се предоставя възможност на техническата служба да разработи методика с алтернативни изисквания за изпитване, с които да се удостовери съответствието на ППС с приложимите технически изисквания, без да е необходимо да се извършват разрушителни изпитвания или демонтаж. За тази цел техническата служба може да използва и добри европейски практики. Във връзка с гореизложеното в допълнителната разпоредба се въвежда определение за алтернативни изисквания (§17).

Също така са регламентирани редът и условията за одобряването на методиката.

4. Предвижда се техническата служба да създава и поддържа техническо досие за всяко пътно превозно средство, което е проверила и изпитала. Техническата служба трябва да може да предостави всяко досие за проверка на ИА „АА“ при осъществяване на последващ контрол, както и за предоставяне на информация на компетентен орган от друга държава – членка на ЕС, при необходимост. В тази връзка е предложеното изменение в чл. 31, ал. 1 и 2, както и в чл. 43, ал. 1 и 2.

С цел подобряване на административното обслужване за гражданите се предлага проверката за съответствие на попълнените данни от техническата служба с приложимите технически изисквания да се извършва по електронен път. За тази цел се създават ал. 5 - 11 в чл. 31 и ал. 5 - 11 в чл. 43.

5. За извършване на услугите по чл. 36 и чл. 50 от наредбата собственикът на превозното средство предоставя копие от документ за регистрация. В много случаи в ИА „АА“ се предоставят нечетливи копия на документи, както и документи на чужд език, което води до невъзможност за проверка на съответствие на данните от протокола с данните от документа за регистрация. Освен това в някои държави съществува практика при износ на превозно средство да не се предоставя документ от орган по регистрация, а документ от друг компетентен орган на държавата, където е регистрирано превозното средство. Във връзка с това са предложените изменения на чл. 36, ал. 2, т. 4 и чл. 50, ал. 2, т. 3, както и създаването на ал. 5 в чл. 36 и ал. 5 в чл. 50.

С оглед облекчаване на административната тежест за гражданите се предвижда заявленията по чл. 36, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 да се подават по електронен път. За тази цел се предлага ал. 6 в чл. 36 и ал. 6 в чл. 50.

6. Във връзка с изпълнение на мярка № 84 от Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване с проекта на наредба се предвиждат разпоредби за трансформирането на услуга № 1720 „Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство“ във вътрешна административна услуга. Аналогично се разписват разпоредби за трансформирането на услуга „Издаване на удостоверение на индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ във вътрешна административна услуга. В тази връзка се предвижда удостоверенията, които се издават от изпълнителния директор на ИА „АА“, да се предоставят в електронен вариант на Министерството на вътрешните работи за целите на регистрация на превозното средство (§8 и § 16).

7. С § 11 от проекта се предоставя възможност на заявителя да представи превозното средство за повторен преглед за идентификация след отстраняване на откритите при първоначалния преглед несъответствия.

8. Понастоящем ИА „АА“ поддържа бази данни с информация за техническите служби. С предложения § 12 се обединяват базите данни с информация за техническите служби и се регламентират изискванията за предоставяне на достъп на техническите служби до тях. 

II. Изменение на Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 2004 г., изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 2004 г. , изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г., изм., бр. 57 от 2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 51 от 2018 г.).

Във връзка с предложение от браншови организации в областта на обучението се предлагат измененията с § 24 от проекта на наредба. За превозни средства от категория L и О1, които се използват за учебни цели, отпада изискването да отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 37. За превозни средства от посочените категории всички данни, необходими за установяване на съответствието на ППС с нормативните изисквания, са налични в свидетелствата им за регистрация и не е необходимо да се извършва допълнителна проверка от техническа служба.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Във връзка с влизането в сила на 28.06.2019 г. на чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, изменен със Закона за пътищата и с цел облекчаване на създаването на условия за привеждане в съответствие на превозните средства с изискванията за обезопасителните колани, предлагаме проектът на наредба да се публикува за обществено обсъждане в съкратен срок, предвиден за обществено обсъждане, а именно – 14 дни.

Лице за контакт:

Милена Атанасова - главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02 / 930 88 12,
е-mail: matanasova@rta.government.bg