Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт

Проектът на наредба е разработен след анализ на сформираната със Заповед № РД-02-14-359 от 19.04.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството междуведомствена работна група във връзка с т. 3 от писмо с изх. № 1426/17/23.03.2018 г. на Главния прокурор на Република България за преглед на изискванията към пешеходните пътеки с предложения за санкции при нарушаване на посочените изисквания.

Извършен е анализ на достъпните данни, свързани с проблемите на безопасността на движението по пътищата, пътнотранспортните произшествия и жертвите им по възраст, по поведение и участие в движението, по място и по време на настъпване на произшествията, в т.ч. и за настъпването на произшествия през тъмната част на денонощието. Установена е необходимост от разработване на проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (НИ на Наредба № 18 от 2001 г.) с оглед осъвременяване на изискванията по отношение на светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци.

Проектът на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт

С проекта на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се цели повишаване на видимостта при сигнализиране на пешеходните пътеки чрез завишени изисквания към светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци, използвани за тяхното сигнализиране.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт

С приемането на проекта на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. се очаква повишаване на безопасността на движението чрез предприети технически мерки за подобряване на видимостта при сигнализирането на пешеходните пътеки.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Изготвеният проект на НИ на Наредба № 18 от 2001 г. не въвежда изисквания на европейски директиви, но е в съответствие с изискванията на актуалните версии на приложимите европейски стандарти.

Лице за контакт:

Валентин Панчев – държавен експерт в дирекция „Национална транспортна политика“,

тел. 02/9409 484,
е-mail: vpantchev@mtitc.government.bg