Проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Към настоящия момент техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, са регламентирани в Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища       (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г. и бр. 16 от 2014 г.), издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

С предлагания проект на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629). Директива (ЕС) 2016/1629 цели постигане хармонизация на равнището на Европейския съюз (ЕС), предотвратяване нарушаването на конкуренцията и различието в равнищата на безопасност на корабоплаването, като въвежда единни технически изисквания, които следва да се актуализират редовно и да се прилагат за всички вътрешни водни пътища на ЕС, както и свидетелства за вътрешно корабоплаване, потвърждаващи пълното съответствие на плавателните средства с тези технически изисквания, които следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на ЕС. Поради различните правни рамки и срокове на процедурите за вземане на решения е трудно да се поддържа равностойността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, издадени в съответствие с Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 2006 г.) (Директива 2006/87/ЕО), и свидетелствата, издадени в съответствие с чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн.

В рамките на срока за въвеждане на Директива (ЕС) 2016/1629 в националното законодателство на държавите-членки на Европейския съюз е приета Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 г. за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ОВ, L 174 от 10 юли 2018 г.) (Делегирана директива (ЕС) 2018/970). С оглед на последователността, делегираната директива предвижда изменените с нея разпоредби да бъдат транспонирани и да се прилагат от една и съща дата, която е първоначално предвидената дата за транспонирането и прилагането на Директива (ЕС) 2016/1629, а именно - 7 октомври 2018 г. Съответно проектът на наредба въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2016/1629, както е изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970.

За разлика от действащата към момента редакция на наредбата, в която техническите изисквания се съдържат в основния текст на наредбата, което обуславя и нейния значителен обем, проектът на наредба въвежда Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN). Стандартът ES-TRIN е разработен от Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) с оглед хармонизирането на техническите стандарти, прилагани в сектора на вътрешния воден транспорт в цяла Европа, и следва да бъде редовно актуализиран предвид научно-техническия прогрес и други тенденции в сектора. Приложение II към Директива (ЕС) 2016/1629 съдържа позоваване на стандарта ES-TRIN, което го прави задължителен за държавите-членки на Европейския съюз. Версия на български език на стандарта е обособена в отделно приложение (Приложение № 2) към проекта на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Това от своя страна улеснява предстоящи изменения на нормативния акт, следващи промените в стандарта ES-TRIN, свързани с неговото актуализиране.

С предлаганата наредба се регламентира класификацията на вътрешните водни пътища - зони 1, 2, 3 и 4 и зона R. Подробен списък на вътрешните водни пътища на Европейския съюз, разпределени по зони, се съдържа в Приложение № 1 към проекта на наредба.

С проекта на наредба се регламентират изискванията към строенето и поддържането на плавателните средства, а именно – изискванията на стандарт ES-TRIN. Регламентирани са и хипотезите, в които плавателно средство може да се ползва от предвидените в съответния акт за изпълнение, приет от Европейската комисия, дерогации или признаване на равностойността на техническите спецификации.

Предвижда се за установяването на съответствието на плавателните средства с техническите изисквания на стандарт ES-TRIN да се извършва технически преглед по реда на Наредба № 11 от 22.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.). На плавателни средства, които отговарят на тези изисквания, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по реда на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.), в съответствие с образеца, предвиден във версията на стандарт ES-TRIN, определена в Приложение № 2 към проекта на наредба.

С проекта на наредба се регламентират и документите, с които плавателното средство трябва да бъде снабдено в зависимост от зоната, в която попадат вътрешните водни пътища, по които то плава.

Проектът на нормативен акт въвежда подробни процедурни правила, свързани с присвояването на уникален европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI) и уточнява данните, които се въвеждат в Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB), поддържана от Европейската комисия, видовете достъп до тази база данни, както и указанията относно нейното използване и функциониране.

В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., изм. и доп., бр. 7 от 1978 г. и бр. 57 от 1980 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34  от 2016 г.) нормите, включени в предлагания проект на наредба са организирани в четири глави, както следва: глава I „Общи разпоредби“, глава II „Класификация на вътрешните водни пътища“, глава III „Технически изисквания към плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища“ и глава IV „Идентифициране на плавателните съдове, плаващи по вътрешните водни пътища“.

Предвид разпоредбите на чл. 31 – 35 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, проектът на наредба включва още две самостоятелни подразделения – Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби, а списъкът на вътрешните водни пътища на Европейския съюз, разпределени в географски зони 1, 2 и 3, и Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN) са организирани като приложения, като за всяко от тях е посочен членът от проекта на наредба, към който то се отнася.

Допълнителните разпоредби включват четири параграфа. Първият от тях съдържа определения на използвани в акта специфични понятия, вторият сочи директивата на Европейския съюз, чиито изисквания се въвеждат в българското законодателство с наредбата,  третият урежда задълженията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Европейската комисия и другите държави-членки, съответно техните компетентни органи, за определени обстоятелства и тяхната промяна, а четвъртият отчита запазването на реда и условията за признаване на документите на кораби, които не попадат в обхвата на предлаганата наредба.

С Преходните разпоредби се уреждат: 1) промените в Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.) (Наредба № 4), 2) промените в Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (Наредба № 11), 3) запазването на валидността на временните изисквания, приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 4 от Директива 2006/87/ЕО, 4) особените процедурни правила и срокове за плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ, L 301 от 28 октомври 1982 г.), за които предлаганата наредба се прилага, както, и 5) обнародването на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN) като притурка към „Държавен вестник“.

С Преходната разпоредба относно изменения и допълнения в Наредба № 4 се регламентират изискванията към класификационна организация, която кандидатства за признаване за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на техническите изисквания към плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища и попадащи в обхвата на предлагания нормативен акт. Тази разпоредба урежда също реда за признаване на класификационна организация, а също така и за оттегляне на признаването. Предвижда се класификационните организации, които към 6 октомври 2016 г. са признати в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, да запазят статута си на признати организации.

Преходната разпоредба относно изменения и допълнения в Наредба № 11 урежда подробно извършването на технически прегледи за съответствие с техническите изисквания, предвидени в проекта на наредба, и за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, в това число – първоначални, периодични, подновителни, допълнителни прегледи и външни прегледи на подводната част на кораба. Редът и условията за извършването на посочените технически проверки са приведени в съответствие с подробните процедурни правила, предвидени в Директива 2016/1629.

В заключителните разпоредби са включени текстове относно правното основание за издаване на наредбата и отмяната на действащата Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Приемането на проекта на Наредба за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища е в изпълнение на мярка № 88 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм. бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм. бр. 36 и 79 от 2016 г., изм. бр. 7 и 12 от 2017 г.) проектът е съгласуван с Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси. Към този доклад е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

В изпълнение на изискването на чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предлагаме срокът за обществено обсъждане  на проекта на наредбата да бъде 14 дни, защото:

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено следното:

  • публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва предимно разпоредби, които имат по-скоро технически характер;
  • провеждането на публичните консултации не би могло да доведе до същностна промяна в предлаганите текстове, доколкото подобна промяна би представлявала неправилно въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО,  изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ОВ, L 174 от 10 юли 2018 г.), чиито срок за въвеждане в националното законодателство е 7 октомври 2018 г.

Лице за контакт:

Любомира Тошкова - старши експерт, дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ Изпълнителна агенция „Морска администрация “,
тел. 070010145,
е-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg