Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № … от .. 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища