Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В бр. 59 от 17.07.2018 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 139 от 12 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерски съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г. и бр. 33 от 2015 г.).  Приетите промени са свързани с оптимизиране функционирането на бреговите центрове за управление на трафика по река Дунав и ефективното ползване на ресурсите, необходими за предоставяне на речните информационни услуги в българския участък на реката, както и с прецизиране на задълженията и отговорностите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по отношение на предоставянето на речните информационни услуги.

 С измененията се редуцира броят на локалните брегови центрове (VTS центрове), като остава един такъв – в Лом, с район на обслужване на корабния трафик (VTS район) в българския участък на реката от километър 645 до километър 845, 650. С новите редакции на нормите на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 и чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България се предвижда дейностите по предоставяне на речни информационни услуги да се извършват от: основен брегови РИС център и от локален брегови център (VTS център).

В проекта на правилник се включва и нова точка, отразяваща допълнението в предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съгласно измененията и допълненията в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, а именно: „поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия.“.

В Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ функционират редица информационни системи. За подпомагане на ръководството на предприятието при вземане на управленски решения относно взаимодействието и координацията на структурните звена,  отговарящи за съответните системи, се предлага обособяването на отдел „Информационно обслужване“ в структурата на дирекция „Административно-финансово и информационно обслужване“ на Главно управление.

В съответствие с правилата на новия Общ Европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/GDPR), въвеждащ набор от принципи и изисквания при обработването и предоставянето на лични данни, и във връзка със задължението за определяне на длъжностно лице за защита на личните данни, се предлага за изпълнението на тези функции промяна в наименованието на отдел „Охрана и сигурност“ на Главно управление, като новото наименование на отдела е отдел „Охрана, сигурност и защита на личните данни“.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ членува в много международни организации, чиято дейност е пряко свързана с функционирането на пристанищата и осъществяването на пристанищните дейности, а неговите служители участват като експерти в заседания на работни групи към тези организации, чиято дейност е необходимо да бъде системно наблюдавана и анализирана. Същевременно по-ефективното управление на морския и речния транспорт и на пристанищата, както и развитието на Трансевропейската транспортна мрежа са сред важните приоритети на Европейския съюз. Това доведе до все повече инициативи на специализираните европейски структури за разширяване обхвата на нормативната уредба в областта на пристанищата и издаване на ръководства, съдържащи най-добри практики и препоръки. В този смисъл за предприятието е от съществено значение да може активно и ефикасно да участва в дейността на тези международни организации, в процесите на обсъждане и въвеждане на проектите на актове, както и да следи за най-добрите международни практики в областта. За целта се предлага създаване на нов отдел с наименование „Международно сътрудничество“ в Главното управление, който да подпомага останалите структури, съобразно тяхната компетентност, в областта на международното сътрудничество.

Лице за контакт:

Василка Терзийска - Главен експерт в дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
e-mail: vterzijska@mtitc.government.bg