Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (обн., ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

В проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

са отразени необходимите промени, които се налагат във връзка с преразпределението на функциите между структурните звена, както и тези, свързани с добавянето на нови и актуализирането на съществуващи функции, имащи пряко отношение към постигането на стратегическите цели на предприятието. Правилникът е преструктуриран с оглед административната подчиненост. Отразено е и изменението на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) от 17.11.2015 г.

Лице за контакти:

Люси Маникян - държавен експерт "Oтдел контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия",
тел.: 02/ 9409 635
e-mail: lmanikian@mtitc.government.bg