Проект на заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предоставям на вниманието Ви проект на заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона на автомобилните превози и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участия в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

С проекта на заповед не се предвиждат промени в изискванията към превозвачите за участие в разпределението на разрешителните, както и в реда за разпределение и реда за контрол по използването и отчитането на разрешителните – те се запазват същите, каквито са били в предходната година.

За разлика от уредбата на разпределението за предходната 2017 година, в т. 13 от проекта на заповед за 2018 г. е предвидено, че за участие в разпределението на разрешителни, които са останали неразпределени и в преразпределението на разрешителни, които са разпределени, но не са получени, могат да участват само превозвачи, допуснати до разпределението за 2018 г. и включени от работната група в списъка по т. 5 от предложения проект.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс откриване на производството по издаване на заповедта беше оповестено публично чрез официалната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. На заинтересованите лица беше предоставена възможност за участие в производството по издаване на акта чрез писмени възражения и предложения в едномесечен срок от деня на оповестяването по чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Г-н министър,

Предвид изложеното предлагам да подпишете приложения проект на заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.

 

Лице за контакт:

Людмила Христова - Директор на дирекция "Автомобилни превози", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
тел. 02/930 88 44,
e-mail: lhristova@rta.government.bg