Проект на Заповед за разпределението, използването и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2021 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията всяка година съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и редът и условията за разпределение, използване, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г.

Със заповедта се регламентира разпределението на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ, предназначени за автомобили „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”, между български превозвачи, които отговарят на определени условия.

В проекта на заповед се предвижда разпределението на разрешителните да се извършва между превозвачи, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане и разполагащи с поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или „Евро VI сигурен”; превозните средства да са собствени или на лизинг, като лизингодателят не трябва да притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България; превозните средства да са включени в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на Общността на заявителя към датата на подаване на заявлението и да не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Горепосочените условия за участие в разпределението на разрешителните са свързани с ефективното им използване съгласно разпоредбите на Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни (Ръководството) и целят намаляване на извършването на нарушения от превозвачите при използването им. Съгласно чл. 3.6 от Ръководството, ЕКМТ разрешителните се разпределят между транспортните предприятия за извършване на превози по шосе от компетентния орган в страната на регистрация в съответствие с националните условия и критерии. В тази връзка Ръководството посочва общите принципи и цели, които отделните държави да заложат в законодателството си, уреждащо ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, които трябва да се постигнат в рамките на общия пазар, така че услугата да се предлага на съответното ниво и при сходни условия във всяка държава – членка.

В т. 6 от проекта на заповед е предвидено предложението за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2021 г. да се утвърди от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, след като бъде приложена методика за разпределението им. Методиката е неразделна част от заповедта (Приложение № 1) с оглед запознаване на превозвачите с правилата и механизма за разпределяне на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. В проекта на методика е предвидено да отпадне процентното съотношение за получаване на годишни и краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвача, съответно 80/20. С посочената промяна се предоставя възможност на превозвачи с по-малък автопарк да заявят и получат единствено краткосрочни разрешителни, които са валидни за период от 30 (тридесет) дни в рамките на календарната година с цел тяхното ефективно и пълноценно използване. Това също ще доведе и до възможност за почти пълното първоначално разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните по т. 6 от заповедта при прилагане принципите на методиката за разпределение. В резултат на предвидената промяна се очаква след първоначалното разпределение да останат съвсем малък брой ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за преразпределение, като с проекта на заповед е предвидено работната група по т. 5 от заповедта, която ще разглежда постъпилите заявления и ще изготви списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до първоначалното разпределение, да представи за утвърждаване от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проект за преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс откриване на производството по издаване на заповедта беше оповестено публично чрез официалната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. На заинтересованите лица беше предоставена възможност за участие в производството по издаване на акта чрез писмени възражения и предложения в едномесечен срок от деня на оповестяването по чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане предложения са посочени в приложената таблица, като целесъобразните са взети предвид и отразени в проекта на заповед.

Лице за контакти:

Цветелина Илиева-Йорданова - директор на дирекция "Автомобилни превози и международна дейност", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
тел: 02/930 88 81,
e-mail: cilieva@rta.government.bg