Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Заповед за разпределението, използването и контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2021 г.