Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Архив

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

Цветелина Атанасова

За 2018 г.

Велислава Стоянова – експерт

Ирен Геренска – държавен експерт

Александрина Темелкова – младши експерт

Цветелина Атанасова – младши експерт

Деница Дунчева  - главен експерт

Марина Стефанова – държавен инспектор

Велик Тонев – държавен инспектор

Вера Деянова – главен експерт

Росица Япракова – главен експерт

За 2019 г.

Велислава Стоянова – експерт

Цветелина Атанасова – младши експерт

Димитър Геновски - съветник

За 2020 г.

Цветелина Атанасова – младши експерт

За 2021 г.

Пламен Димитров – съветник – неподал встъпителна декларация

Калина Димитрова – директор

Цветелина Атанасова – младши експерт

За 2023 г.

Десислава Касабска - младши експерт

Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Дамян Войновски

Бойко Рановски

Бойко Рановски - 2

Христо Щерионов

Христо Щерионов - 2

Венцислав Иванов

Георги Палагачев

Ивелин Занев

Юлиан Димитров

Анелия Маринова

Борислав Муеров

Любен Нанов

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   Ф   Х   Ц   Ч   Щ   Ю   Я

Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, част II: Интереси