Европейски алианс за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления

Европейският алианс за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления има за цел да насърчи разработването и внедряването на следващо поколение периферни и облачни технологии.

Алиансът обединява предприятия, представители на държавите членки и съответните експерти. Той ще укрепи позицията на промишлеността в ЕС по отношение на облачните и периферните технологии. Той има за цел да обслужва нуждите на предприятията и публичните администрации в ЕС, които обработват чувствителни категории данни и да повиши водещата позиция на Европа в областта на индустриалните данни.

Облачните и периферните технологии са стратегически иновационни фактори за внедряване на нови технологии, като изкуствен интелект, интернет на нещата и 5G. Европа трябва да засили позицията на промишлеността в ЕС по отношение на облачните и периферните технологии.

Облачните и периферните технологии са ключови фактори за цифровата трансформация на Европа. Алиансът има за цел да събере съответните заинтересовани страни от частния и публичния сектор, за да определят съвместно стратегически инвестиционни планове, които да позволят създаването на следващото поколение високосигурни, разпределени, оперативно съвместими и ресурсно ефективни компютърни технологии. Освен това Алиансът ще служи като платформа за обмен на информация по въпроси, свързани с управлението на облачните услуги, например във връзка с обществените поръчки за облачни услуги.

Каква ще бъде ролята на Алианса?

За да постигне горепосочените цели, Алиансът ще работи по следния неизчерпателен списък от задачи:

- обединяване на усилията на съответните участници за изготвяне и актуализиране на хоризонтални и технологични инвестиционни пътни карти за облачни и периферни технологии;

- предоставяне на препоръки за осигуряване на съгласувано интегриране на инвестициите с тези, предвидени за разгръщане на общи европейски пространства за данни в съответните области;

- консултиране с Комисията относно изискванията и стандартите за облачните услуги, включително за обществените поръчки.

Кой може да се присъедини и как?

Всяка организация, чиято дейност е от съществено значение за осигуряването на високосигурна обработка на данни в облака, може да се присъедини към Алианса по всяко време, като подпише Декларацията на Алианса, при условие че отговаря на критериите за допустимост, определени в Техническото задание.

Членовете на Алианса се срещнаха онлайн за първата официална среща през декември 2021 г. Организациите, които отговарят на условията, могат да изразят интереса си към присъединяване към Алианса, като отговорят на публикуваната покана за участие.

Предишен опит

Европейският алианс за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления се основава на Европейската стратегия за данни от 19 февруари 2020 г. Създаването му беше одобрено в заключенията на Европейския съвет от 1-2 октомври 2020 г. и в Декларация за създаване на Европейски облак от следващо поколение, подписана от всички държави членки на 15 октомври 2020 г.

Алиансът ще допринесе за оформянето на следващото поколение сигурни, нисковъглеродни и оперативно съвместими облачни и периферни услуги и инфраструктура в Европа, както е предвидено в Европейската стратегия за данни. Той ще допринесе също така за постигането на целите на ЕС в областта на цифровия компас за 2030 г.

За да се подкрепят тези амбиции, финансирането от ЕС за облачни и периферни услуги ще бъде предоставено в контекста на програми като програмата "Цифрова Европа", Механизма за свързване на Европа 2, Европейския фонд за отбрана и Механизма за възстановяване и устойчивост, посредством държавите членки.

Етапи