Национални стратегически документи

През 2022 г. започна подготовката на втори национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС. На 24 януари 2023 г., след съгласуване в рамките на Съвета по европейските въпроси, този доклад беше представен на Европейската комисия.

През 2019 г. започна подготовката на първи Национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС. На 6 януари 2020 г., след съгласуване в рамките на Съвета по европейските въпроси, този доклад беше представен на Европейската комисия.

Националната рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура е разработена в съответствие с изискванията на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.