Доклад от семинар относно пространство за езикови данни

Пространството за езикови данни има за цел да даде на заинтересованите страни възможност да печелят от усилията си по отношение на езиковите ресурси (данни, инструменти, услуги, модели и т.н.), като същевременно подкрепят внедряването на езикови модели и услуги в областта на езиковите технологии за своите предприятия на един-единствен пазар. Целта му е да създаде взаимосвързана и конкурентоспособна европейска икономика на данните за популяризиране и повторно използване на езикови ресурси.

В съответствие с Европейската стратегия за данните и стартирането на Цифровата програма, Европейската комисия организира поредица от осем семинара. Те бяха насочени към няколко бизнес сектора (новини, радио и телевизия, реклама, издателска дейност, езикови технологии, телекомуникации, както и към библиотеки, архиви и публични администрации). Целта беше не само да се представи концепцията за "пространство за езикови данни", но и да се събере информация от различните групи заинтересовани страни.

На тези семинари присъстваха над 100 участници, представляващи организации, сред които Федерацията на европейските издатели, Федерацията за европейски данни и маркетинг, Европейската телекомуникационна мрежа и Европейския съюз за радио и телевизия. С участието си те набелязаха няколко възможности, като например печелене на пари от езикови данни, противодействие на фрагментацията на европейското пространство за езикови технологии и обогатяването му с висококачествени данни, обхващащи различни процедури, бизнес области и случаи на употреба. Освен това заинтересованите страни заявиха, че трябва да бъдат въведени задължителни "благоприятни условия" и че все още предстои да бъдат преодолени някои предизвикателства на техническо (например насърчаване на стандартите, нормализиране на метаданните, проектиране и разработване на архитектурата), правно (например спазване на ОРЗД, прилагане на разрешение за правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и правилно лицензиране) или оперативно (например определяне на управлението, насърчаване на устойчивостта и оперативната съвместимост) ниво.

Езиковото пространство за данни ще се финансира, както следва:

Рамкова програма: Работна програма "Цифрова Европа" 2021-2022 г.;
Вид: Обществена поръчка;
Ориентировъчен бюджет: 6 милиона евро;
Ориентировъчен срок за отваряне на поканата: юли - септември 2022 г.;
Индикативна начална дата: началото на 2023 г.;
Линк към текста на обществената поръчка „Общо европейско пространство за езикови данни“ в сайта на европейския вестник за обществени поръчки TED.

Материалите от семинара, включително доклада от семинара и презентацията на ЕК за проекта "Пространство за езикови данни", са достъпни в приложение: