Комисията публикува анализ на независим консултант относно макроикономическия потенциал на цифровата трансформация

Комисията публикува доклад, изготвен от независим консултант, относно макроикономическия потенциал на цифровата трансформация на европейската икономика. В документа се разглеждат предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, включително последиците от COVID-19 и начините за справяне с тях, за да се постигнат целите, заложени в стратегията "Изграждане на цифровото бъдеще на Европа".

Анализът показва, че до 2030 г. кумулативният допълнителен принос на цифровите технологии към БВП на ЕС може да възлезе на 2,2 трилиона евро (което се равнява на общия БВП на Испания и Нидерландия за 2019 г.). Повишаването на нивото на инвестициите от частни и публични участници в цифрови технологии и умения е от съществено значение, за да се постигне това. Само в Германия и Франция решенията за електронно здравеопазване могат да доведат до икономии в размер на 55 млрд. евро, докато само 5% от разкритото финансиране в областта на автоматизираните технологии и мобилността се осъществява в Европа. За да се постигне това, анализът показва, че през следващото десетилетие държавите членки и ЕС ще трябва да отделят приблизително 75 млрд. евро годишно за инвестиции в ИКТ и 42 млрд. евро годишно за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила, за да се справят с цифровия преход.

Ефективното използване на Механизма за възстановяване и устойчивост, в който поне 20% от средствата са предназначени за цифрови технологии и европейските проекти като EuroHPC ще помогнат за преодоляването на този недостиг. В анализът се очертават девет потенциални инициативи за Европа: смели действия, които поставят висока летва и са пряко свързани с четирите цели на цифровата трансформация на Европа: изграждане и внедряване на цифрови решения за предизвикателствата пред обществото и климата; съживяване на демокрацията, доверието и многообразието; гарантиране на европейския цифров технологичен суверенитет и киберсигурност; и стимулиране на икономиката и конкурентоспособността.

Анализът ще намерите в приложение: