Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

С РМС № 493 от 21.07.2020 г. е приет национален стратегически документ "Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.". Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта на широката употреба на цифрови технологии е да бъде намалено използването на енергия и ресурси.

Един от основните приоритети на стратегията е подобряването на съществуващата инфраструктура като се осигури широко разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет. Високоскоростните оптични трасета, както и мрежите от пето поколение, ще бъдат сред най-важните градивни елементи на цифрова икономика и общество. Подобряването на свързаността ще позволи развитието на иновативни бизнес модели в множество сектори като научните изследвания, цифровото и дистанционното здравеопазване, сигурността, логистиката, автономните и свързаните превозни средства, цифровото управление и цифровото образование, както и развитието на "умни градове".

Подкрепата за високоскоростна свързаност ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения и стимулиране на търсенето на интернет базирани услуги от гражданите и бизнеса. Стратегията поставя за цел включването на технологични дисциплини и цифрови умения в учебните програми на всички нива на образованието и системите за професионално обучение и преквалификация.

РМС № 493 и документа "Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г." са в приложенията.