Технически насоки за осигуряване на климатичната устойчивост на инфраструктурата през периода 2021-2027 година

В Официален вестник на ЕС  от 16.09 са публикувани Технически насоки за осигуряване на климатичната устойчивост на инфраструктурата през периода 2021-2027 година.

Насоките отговарят на изисквания, установени в нормативната уредба на няколко фонда на ЕС, по-специално програмата InvestEU, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Фонда за справедлив преход (ФСП).

Считано от датата на първоначалното им публикуване от Европейската комисия, настоящите насоки следва да бъдат интегрирани в подготовката и осигуряването на климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021-2027 г. 

Техническите насоки за осигуряване на климатичната устойчивост на инфраструктурата през периода 2021-2027 г. могат да се намерят в прикачения файл.