Координация на българското участие

Съгласно Регламент № 1316/2013 за създаване на Механизма за свързване на Европа, страните членки на ЕС имат специална роля при изпълнението на МСЕ.

Национална точка за удостоверяване във връзка с прилагането на чл. 9 от Регламент № 1316/2013 – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Преди да се подаде, всяко предложение за проект трябва да бъде удостоверено, че е от общ интерес. В тази връзка, една от формите за кандидатстване (Аpplication form part A2.3) задължително трябва да е подписана и подпечатана от националната точка за удостоверяване. За България тази дейност се изпълнява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е координатор за секторите „Телекомуникации” и „Транспорт” и представители на министерството участват в Секторните комитети и експертните групи към Механизма за свързване на Европа.  

За изготвянето на годишните програми Европейската комисия се подпомага от Координационен комитет и Секторни комитети, в които участва по един представител от всяка държава членка. Координационният комитет осигурява хоризонтален преглед на работните програми в трите сектора.

Български представител в Секторен комитет „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа:

Лъчезар Василев – началник отдел "Развитие на електронните съобщения", дирекция „Съобщения“, тел. 9409 272, e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg.

Български представител в Експертна група „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа:

Ели Канева – държавен експерт в отдел "Европейски програми и проекти", дирекция „Информационни технологии“, тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg.

Експертната група за сектор „Телекомуникации“ е съставена от по един представител от всяка държава членка. Европейската комисия провежда консултации с експертната група и е подпомагана от нея в: предприемането на мерки за оценка на изпълнението на работните програми на финансово и техническо равнище, формулирането на стратегически насоки преди изготвянето на годишните и многогодишните работни програми, с преразглеждането на тези работни програми и др. Комисията информира експертната група за постигнатия напредък в изпълнението на годишните и многогодишните работни програми.