Информация относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги

Точно наименование на администрацията

Министерство на транспорта и съобщенията

Структура

Седалище и адрес

гр.София 1000, ул. ”Дякон Игнатий” № 9 (вход за граждани от ул."Гурко")

Данни за кореспонденция

Телефон: 02/9409 771, 02/9409 640, 02/9409 542

Факс: 02/988 5094

Електронна поща: Изпрати съобщение

БУЛСТАТ: 000695388

Работно време на администрацията

09:00 ч. – 17:30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване

09:00 ч. – 17:30 ч.

Административни услуги

  • Заявления за извършване на административни услуги от администрацията се подават по различни канали, както следва:

- електронна поща: Изпрати съобщение;

- факс 02/988 5094;

- в ЦАО (вход за граждани от ул."Гурко");

- чрез лицензиран пощенски оператор.

Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложенията и сигналите се приемат от служителите в ЦАО, като могат да бъдат подавани:

Основни нормативни актове

Проекти на нормативни актове