Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

30.06.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.03.2021 – 28.04.2021 г. на проекта на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
25.06.2021
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане в периода 27.04.2021 г. – 11.05.2021 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
29.04.2021
Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане в периода 09.03.2021 г. -23.03.2021 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.
29.04.2021
Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.
21.04.2021
Справка за постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.), в рамките на общественото обсъждане, проведено в периода 22 март – 5 април 2021 г.
20.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
20.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г.
19.04.2021
Справка на постъпилите предложения към проекта на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г.
19.04.2021
Справка на постъпилите становища към проекта на Закон за допълнение на Закона за автомобилните превози
19.04.2021
Справка на постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.) за периода 13 януари 2017 г. – 27 януари 2017 г.
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
19.04.2021
Справка на постъпилите становища към проекта на заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
19.04.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
19.04.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане