Резултати от обществено обсъждане на проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на автомобилен и железопътен транспорт, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с въвеждането на мерк

При проведеното обществено обсъждане на проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници; Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в установения срок:

  1. Са постъпили становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. В тази връзка се публикува справка за отразяване на получените предложения и възражения;
  2. По другите три проекта на наредби не са постъпили становища от заинтересовани лица.

Пакетът от проекти е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 12 януари 2018 г.

Справка за Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, се съдържа в Приложение.