Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за