Справка за отразяване на постъпилите бележки и предложения след проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура