Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пъ