Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 11.10.2022 – 14.11.2022 г. на проекта на Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“