Справка за отразяване на становищата, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Наредба № 376 от ...г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване