Проекти на нормативни актове - транспорт

(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2009 г., доп., бр. 91 от 2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 2013 г., доп., бр. 67 от 2013 г., бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г., бр. 62 от 2019 г. и бр. 68 от 2021 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

(загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.)
(обн., ДВ, бр. 31 от 2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 2011 г., изм., бр. 15 от 2016 г., доп., бр. 74 от 2019 г.)

(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г., бр. 40 от 2016 г., бр. 38 от 2018 г., бр. 80 от 2020 г., попр., бр. 84 от 2020 г., изм. с Решение № 3934 на ВАС на РБ от 29.03.2021 г. – бр. 76 от 2022 г.)

Обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., , доп., бр. 12 от 2000 г., ........изм. и доп., бр. 96 от 2017 г., изм., бр. 56 от 2018 г., изм. и доп., бр. 1 от 2019 г., изм., бр. 62 от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г., изм. и доп., бр. 16 от 2021 г.

(обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г., изм., бр. 77 от 2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 31 и 37 от 2015 г., бр. 97 от 2018 г., бр. 47 от 2019 г.)