Проекти на нормативни актове - транспорт

Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от прилагането на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и да се предприемат съответните мерки за усъвършенстването на ЗМПВВППРБ

(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп. бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от 2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г. и бр. 31 от 2021 г., изм. и доп., бр. 12 от 2022 г.)

(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм. бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., .........бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г. и бр. 51 и 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 2021 г., изм., бр. 102 от 2022 г.)

(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г., изм., бр. 87 от 2004 г., бр. 112 от 2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., доп., бр. 28 от 2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., попр., бр. 15 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г., доп., бр. 29 от 2012 г., изм., бр. 7 от 2014 г., бр. 81 от 2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 2015 г., бр. 110 от 2020 г.)

(обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г., изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110  от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г., доп. бр. 102 от 2021 г., изм. бр. 25 и 36 от 2022 г.)