НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г., бр. 4 от 14.01.2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм., бр. 47 от 24.06.2022 г., в сила от 24.06.2022 г.