Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията до 10.04.2018 г.

Мотиви:

Настоящата програма „Цифрова България 2025“ представлява продължение на  Национална програма „Цифрова България 2015“ като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2018-2025 г.

С тази програма се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на среда за широко прилагане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), национална инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейностите, ангажимент на различните ведомства за постигането на основните стратегически приоритети.

ИКТ са основен двигател на цифровата революция в Европа - от умните крайни устройства до свръх-скоростния интернет, мобилните приложения и научните изследвания в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхваща всички социално-икономически сектори.

С оглед необходимостта от актуализация на националната политическа рамка в областта на ИКТ за програмния период 2014 - 2020 г. и след него, и текущите промени в европейската политическа и правна рамка, настоящата програма обхваща периода 2018 - 2025 г.  При настъпване на съществени обстоятелства, влияещи на процеса на развитие на информационното общество се извършва актуализация на програмата.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“[1] и по-конкретно в два основни документа:

- Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като Цифрова програма за Европа 2020, приета през 2010 г.[2];
- Стратегията за цифров единен пазар, приета през май 2015 г.[3]

Цифровият единен пазар е сред първостепенните приоритети на Комисията „Юнкер“. В него се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал, а  гражданите и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на защита на личните данни независимо от тяхната националност или мястото им на пребиваване. Изграждането на цифровия единен пазар ще гарантира запазването на водещата позиция на Европа в световен мащаб в областта на цифровата икономика, което ще помогне на европейските предприятия да разгърнат дейността си в световен мащаб. Напълно функциониращият цифров единен пазар би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места.

Политиката в областта на ИКТ и ИО е секторна политика с хоризонтално действие във всички социални и икономически сектори и като такава тя може да се провежда само чрез съгласувани и координирани усилия на всички държавни институции и с участието на представителните организации на бизнеса и гражданското общество. Тази политика трябва да допринесе за постигането на значителен интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж, който да гарантира максималното използване на иновационния икономически и социален потенциал на ИКТ. Изпълнението ѝ изисква добре работещ координационен механизъм, обхващащ всички нива на управление. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) има координираща роля в този процес. Като отговорна институция за провеждането на националната политика в областта на ИКТ Министерството събира, обобщава, анализира и отчита събраната информация относно развитието и използването на ИКТ, формира и развива националната политическа рамка в сътрудничество с останалите държавни институции и участва във формирането на европейската политическа рамка чрез своите представители в работни групи, комитети и др. към институциите на ЕС.

МТИТС председателства Работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета по европейски въпроси (СЕВ), а в рамките на Подгрупата към РГ 31 „Европа 2020“, Министерството координира изпълнението на програма „Цифрова България“. Всички държавни институции изпълняват мерки в областта на ИКТ в рамките на секторни и национални стратегии, в които ИКТ най-често са хоризонтален приоритет.

„Цифрова България 2025“ е съобразена с приоритетите и мерките, залегнали в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021: ПРИОРИТЕТ 65: „Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни съобщителни и пощенски услуги“, Цел 236: „Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика. Създаване на условия за ефективно функциониращ Цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги“, Мярка 896: „Разработване и приемане на Национална програма в областта на цифровия растеж „Цифрова България 2025”.

Приоритетни области на Национална програма „Цифрова България 2025“:

  1. Създаване на подходящи условия за развитието на цифровите мрежи и услуги и по-добър достъп до тях;
  2. Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика и увеличаване на потенциала ѝ за растеж;          
  3. Повишаване на цифровите компетентности и умения;        
  4. Осигуряване на ефективни и висококачествени публични електронни услуги за бизнеса, гражданите и държавното управление;
  5. Насърчаване на сигурна кибер екосистема:  справяне с предизвикателствата пред кибер сигурността;
  6. Интернет управление.    

__________________________________________________

[1] ЕВРОПА 2020  СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ

[2] ЦИФРОВА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПА

[3] СТРАТЕГИЯ ЗА ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА ЕВРОПА