Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за определяне размера на таксата за предоставяне на информация по

Мотиви:

В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.), по-конкретно на чл. 6, ал.1, е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Целта на предложението е да се определи размерът на таксите, събирани от МТИТС при предоставяне на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ от Единната информационна точка (ЕИТ). ЕИТ е разработена в изпълнение на ЗЕСМФИ, с който се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЕСМФИ информацията, предоставяна от ЕИТ до мрежовите оператори за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи, по чл. 4, ал. 2, т. 2 се предоставя след заплащането на такса, определена съгласно чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвижда се  разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЕСМФИ да се изпълни в рамките на съществуващото законодателство чрез допълнение на Тарифа № 5, която определя размера на останалите такси, събирани в системата на МТИТС.

Предвидената такса в проекта на Постановление на МС за допълнение на Тарифа № 5 цели покриване на разходите на министерството с оглед ефективно предоставяне на заявена информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез една от електронните административни услуги на ЕИТ. С предложението ще се осигури ефективното функциониране на ЕИТ посредством възможността за предоставяне на всички електронни административни услуги.

Проектът се предоставя за обществено обсъждане за срок от 14 дни поради необходимостта от своевременно приемане на промените в Тарифа № 5 и засиления обществен и икономически интерес към услугата за предоставяна на информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ от ЕИТ. С приемането на предложеното заплащане в минимален размер ще се улесни достъпа до информация за съществуваща инфраструктура, а разширеният достъп до информация ще стимулира съвместното изграждане на инфраструктура и ще намали инвестиционните разходи.

Лице за контакт:

Златина Николова – началник на отдел „Широколентови технологии и приложения“, Дирекция „Информационни технологии“,
e-mail: znikolova@mtitc.government.bg; EkipEIT@mtitc.government.bg