Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Измененията са в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, както следва:

а) съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, първата първа таблица ред 21 Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е посочено като краен получател по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България. Съгласно предварителните разговори с Европейската комисия, Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде администратор на държавната помощ, чрез която ще се реализира финансирането, осигурено чрез посочената инвестиция. Избран е модел на финансиране чрез т. нар. „частен модел“ за проектиране, изграждане и експлоатация на мрежата, което включва организации от частния сектор – в този случай предприятия, регистрирани по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения, получаващи публично финансиране, за да се подпомогне разгръщането на нова мрежа, предлагаща отворен достъп на едро. В този модел публичният сектор няма конкретна роля в собствеността или управлението на мрежата, но налага задължения за бъдещото опериране. Ако се запази ролята на МТС като краен получател, то ще придобие собственост върху мрежа, което би дублирало функциите на Министерството на електронното управление.

В тази връзка, ролята на МТС следва да бъде променена на Структура за наблюдение и докладване, тъй като що се отнася до Дейност 2 от инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“, МТС ще отговаря за подбора, за договарянето на финансиране с крайни получатели за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.

б) съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, първата таблица, ред 23  за инвестиция „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“, дружеството е определено като краен получател. За тази инвестиция, която е значителна и на която се залага за модернизиране на дружеството и подобряване на услугите, които се предоставят на гражданите и бизнеса, не е посочена структура за наблюдение, което не осигурява достатъчен контрол и отчетност при реализацията. В тази връзка предлагам включването на Министерството на транспорта и съобщенията като администрация, по причини, че министърът на транспорта и съобщенията провежда държавната политика в областта на пощенските услуги и упражняваща правата на собственост на държавата в публичното предприятие.

Приемането на акта няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена одобрена от министъра на финансите финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни поради необходимостта от своевременното и успешно изпълнение на посочените по-горе инвестиции.  Необходимо навременното създаване на звена/екипи, които разполагат с достатъчен и адекватен административен капацитет и предприемането на своевременни стъпки за ефективната и ефикасна реализация на инвестициите. Същевременно следва да стартира и подготовката на нотификация за държавна помощ, където в детайли следва да се представи ролята на МТС като администратор на помощта, механизма за предоставяне и контрол на тази помощ и съответните потенциални бенефициенти.
 

Лице за контакт:
Златина Николова - Директор на дирекция „Цифрова свързаност“, Министерство на транспорта и съобщенията,
Тел.: (02) 9409 280,
Е-mail: znikolova@mtc.government.bg