Справка за постъпилите бележки и предложения от проведените в периода 23.09.2022 г. – 07.10.2022 г. обществени консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции