Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър и отмяна на действащия, приет с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2003 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Мотиви

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е обсъден и приет с решение на Съвета по националния радиочестотен спектър от 03.06.2022 г.

В предложения проект са отразени настъпили промени в Закона за електронните съобщения, влияещи върху работата на СНРЧС, в следствие на прилагане в националното законодателство изискванията на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, както и структурни промени в състава на Министерския съвет.

В Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е определен реда за водене на електронния обмен на информация.

Редактирани са текстове за ползване за краткосрочни събития на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти, като са въведени са образци на искане за ползване и е уточнен и реда за съгласуване възможността за ползване.

Уточнени са административни въпроси по организацията и работата на Съвета по националния радиочестотен спектър.

Писмени становища по Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър могат да представят в Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 05.08.2022 г.

Лице за контакт:

Теодора Пасарелска - Държавен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел: 02 9409 267,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg