Проекти на нормативни актове - транспорт

с оглед провеждането на обществено обсъждане на проекти на наредби, от компетентността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗИДЗГВ) предвижда най-общо две групи промени.

Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища;
Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;
Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор;
Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;
Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

(обн., ДВ, бр. 37 от 1999 г., изм. и доп., бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., бр. 77 от 2004 г., бр. 60 от.2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,  бр. 56 от 2012 г. бр. 6  и 53 от 2016 г.)
 

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г., изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 2012 г.; бр. 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г.)

С тази наредба се определят задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; видовете неизправности, свързани с укрепването на товарите и тяхната класификация; контролът за укрепване на товарите.

(обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и бр. 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и бр. 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и бр. 69 от 2012 г., бр. 42 и бр. 86 от 2016 г.)

ЗА изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. (обн., ДВ. бр. 2 от 1999 г., изм., ДВ. бр. 15 от 2000 г., изм., ДВ. бр. 9 oт 2001 г., изм., ДВ. бр. 62 от 2001 г., изм., ДВ. бр. 19 от 2002 г., изм., ДВ. бр. 16 от 2003 г., изм., ДВ. бр. 32 от 2004 г., изм., ДВ. бр. 71 от 2004 г., изм., ДВ. бр. 15 от 2005 г., изм., ДВ. бр. 96 от 2005 г., изм., ДВ. бр. 22 от 2006 г., изм., ДВ. бр. 1 от 2007 г., изм., ДВ. бр. 25 от 2007 г., изм., ДВ. бр. 34 от 2008 г., изм., ДВ. бр. 92 от 2008 г., изм., ДВ. бр. 28 от 2010 г., изм., ДВ. бр. 20 от 2011 г., изм., ДВ. бр. 107 от 2011 г., изм., ДВ. бр. 94 от 2012 г., изм. и доп., ДВ. бр. 38 от 2013 г., доп., ДВ. бр. 41 от 2014 г., изм. и доп., ДВ. бр. 67 от 2014 г., изм. и доп., ДВ. бр. 45 от 2015 г., изм., ДВ. бр. 11 от 2016 г., изм., ДВ бр. 21 от 2017 г., изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.)

(Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари, Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предложението за изменение и допълнение на Наредбата произтича, на първо място, от приетата на 14 декември 2014 г. Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Заповед на Министъра на транспорта № РД-08-599 от 20.12.2007 г., установяваща реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари, е остаряла и е необходимо нейното актуализиране.