Проекти на нормативни актове - транспорт

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г., бр. 60, 71 и 108 от  2020 г., бр. 21, 22 и 23 от 2021 г., Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 2021 г.)

(обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104  от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52  от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 60 и 104 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)

(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., , доп., бр. 12 от 2000 г., .....последно изм. и доп., бр. 16 от 2021 г.)

(обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г., изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110  от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г., изм., бр. 40 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 2018 г., доп., бр. 55 от .2019 г., изм., бр. 12 от 2020 г., бр. 31 от 2021 г.)

(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп., бр. 80 от 2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г., изм., бр. 96 от 2005 г., доп., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 от 2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 2007 г., доп., бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 73 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,, изм., бр. 105 от 2011 г., бр. 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп., бр. 51 от 2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.)

(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 76 от 2019 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.