Консултационни документи по проекта на Закон за пътните превозни средства и проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Със заповед на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, която да изготви проект на Закон за движението по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачите на моторни превозни средства.

Към настоящия момент от представителите в работната група на Министерството на вътрешните работи е изготвена структура на проекта на Закон за движението по пътищата, а от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са изготвени структурите на проекта на Закон за пътните превозни средства и на проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства.

В рамките на работната група беше обсъдена възможността за по-широко обществено обсъждане и провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица още на етапа на изготвяне на структурите на проектите на закони.

В тази връзка представителите на Министерството на вътрешните работи са изготвили консултационен документ по проекта на Закон за движението по пътищата, а представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са изготвили консултационни документи по проекта на Закон за пътните превозни средства и по проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства.

В тази връзка, работната група предложи за срок от 30 дни трите консултационни документа да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет сайтовете на двете министерства в един и същ ден.

Предвид изложеното и с оглед продължаване на работата по изготвяне на проектите на трите закона, предлагам на интернет сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъдат публикувани консултационните документи и структурите на проекта на Закон за пътните превозни средства и на проекта на Закон за водачите на моторни превозни средства.

Лице за контакт:

Мария Калева - началник на отдел "МПН" дирекция "Правна",
тел: 02/9409471,
e-mail: mkaleva@mtitc.government.bg