Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба, същата се съобразява със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.). Законът въвежда промени по отношение на таксиметровия превоз на пътници, които влизат в сила от 1.01.2021 г. Промените в наредбата, които са в съответствие с промените в закона, имат за цел намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър.

С проекта на наредбата са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет чрез обединяване на публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и регистрите на общинските администрации за издадените от тях разрешения. С цел спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление е необходимо осигуряване на публичност на регистъра за търговци, осъществяващи обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил или водачи, извършващи дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, чрез осигуряване на безплатен достъп по електронен път до него от представители на общините.

В § 2 от предложения проект е посочено кой може да извършва таксиметров превоз на пътници. Текстът е съобразен с чл. 12, ал.  6 от Закона за автомобилните превози, където е предвидено, че кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица издават удостоверение за регистрация, за вписване, отписване и промени в данните на удостоверенията за регистрация на търговец, който ще извършва таксиметров превоз на пътници.

С § 5, 7, 10 и 11 от предложения проект на наредба се предвижда регистрацията и заличаването от регистъра на търговци, извършващи таксиметров превоз на пътници, както и вписването, отписването и промените в данните на издадените удостоверения, да се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица, т.е. в една институция, а не както понастоящем се изисква подаване на документи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в общинските администрации. Лицата по чл. 3, ал. 1,  водачите по чл. 3, ал. 2, както и превозните средства, с които ще се извършва дейността, ще се вписват в публичния единен таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.  

С проекта на наредбата се намалява административната тежест за регистрирания търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, при заявяване за вписване/отписване на пътни превозни средства и/или на водачи в регистъра по чл. 4, ал. 1 от наредбата, като отпадат някои от изискуемите досега документи – в частност копие на удостоверение за извършен периодичен преглед на пътно превозно средство, копие на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство, свидетелство за съдимост за български граждани. Кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица се предвижда да извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5, както следва: в Министерството на правосъдието - относно свидетелствата за съдимост, когато лицата са български граждани, в Министерството на вътрешните работи - относно регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства и в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - относно валидни удостоверения за техническа изправност и знак за техническа изправност в информационната система на агенцията за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства и други.

Със цел защита на потребителите на таксиметрови услуги с § 19 се предлага цената на един километър пробег извън населено място да не надвишава повече от 50 % цената на един километър пробег в населено място по съответната тарифа, а първоначалната цена да е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Така ползвателите на услугата ще бъдат информирани преди началото на превоза за условията при които ще бъде извършен.

С § 47-52 от проекта на наредбата се изменят и допълват образците на заявленията и документите, подавани от търговците до кмета на общината - образеца на заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; образеца на списък на превозните средства  към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, образеца на списък с данни на водачите към удостоверението за регистрация и др.

Предлагат се и нови образци на заявления за улеснение на регистрираните търговци. С § 53 от проекта на наредбата се създава Приложение № 5в, съдържащо образец на заявление за вписване на превозни средства и/или водачи към списъка/списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. С посочения образец ще се подава един документ за вписване на превозните средства и/или на водачите в списъците към удостоверението за регистрация. С § 54 от проекта на наредбата се създава Приложение № 5г, което предвижда подаване на един документ – заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъците към удостоверението за регистрация. Също така се предлагат и следните нови образци на заявления:

- Приложение № 5д (§ 55 от проекта) – заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за регистрация;

- Приложение № 5е (§ 56 от проекта) – заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация.

 Предлага се към заявлението да се прилагат по-малък брой документи, като в резултат на това ще се извършват повече служебни справки от органа, пред който се подава заявлението. В образците е предвидено заявителят да избира как да получава акта, издаден в резултат от административната услуга.

За прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства.

Предложеният проект на наредба не е свързан с транспониране на нормативни актове на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и докладът към него са публикувани за срок от 30 дни за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:

Емил Милев – инспектор в отдел „Административно-наказателна дейност“, дирекция „Автомобилна инспекция“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел.: 02/930 88 85,
електронна поща: emilev@rta.government.bg